Užitočné linky

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt / architektka a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS a ESKN

Základné funkcie pre prácu s mapou akými sú kreslenie, vytváranie, zdieľanie a publikovanie vlastných vrstiev, meranie vzdialenosti a rozlohy, lokalizácia, navigácia, trasovanie, vyhľadávanie bodov záujmu, či tlač mapy, môže využívať každý návštevník stránky. K dispozícii je navyše niekoľko podkladových máp, hranice katastrálnych území, cestná databanka, lokálna predpoveď počasia, ortofotomapy, integrácia s odkazprestarostu.sk a v neposlednom rade aj informácie o parcelách z katastra nehnuteľností SR.

Po vyplnení vstupných charakteristík odhadne približnú hodnotu bytu. Odhady vychádzajú z regresnej rovnice, ktorá je založená na skutočných inzerovaných ponukových cenách bytov za obdobie rokov 2011 a 2012. Vstupné charakteristiky definujú základné vlastnosti bytu, jeho lokality a ekonomickej situácie v lokalite. Vypočítaná hodnota je orientačná. Pri jej interpretácii treba brať do úvahy, že model nezohľadňuje vývoj na realitnom trhu za roky 2013 až 2015, neobsahuje všetky charakteristiky vplývajúce na cenu bytu a s výnimkou Bratislavy a Košíc odhaduje priemernú hodnotu za m2 na úrovni celého mesta alebo obce.

Podrobné informácie, pôdorysy bytov a fotografie. Presná lokalizácia panelákov a typov bytov, ktoré sa v nich nachádzajú.

Inštitút pre pasívne domy (iEPD) je združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2005. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov .