Z čoho stavať?

10/2016

Na túto otázku neexistuje jedna univerzálna odpoveď. Závisí to najmä od toho čo od stien očakávate.

Zatiaľ nemáme homogénny materiál ktorý by bol vo všetkých parametroch ideálny. Väčšinou materiály, ktoré majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti majú slabú akumuláciu tepla a naopak. Preto sa využívajú vrstvené konštrukcie (zateplená stena), kde každá vrstva v skladbe steny využíva svoju prednosť.

V krátkosti si teraz predstavíme niektoré materiály, ich výhody a nevýhody.

Plná pálená tehla
Dierovaná tehla typu "therm"
Pórobetónové tvárnice
Vápenno-pieskové bloky
Betón
Betónové tvárnice
Drevené konštrukcie
Keramzitové tvárnice
Polystyrénové debniace tvárnice

V nasledujúcich statiach sa pokúsim zamerať na pár základných parametrov. Zároveň si porovnám ako v týchto parametroch obstoja tie-ktoré materiály. Niektoré parametre ako nosnosť, požiarna odolnosť, rádioaktivita a pod. teraz vynechám. Zväčša to totiž nie sú tie najdôležitejšie kritéria pri výbere materiálu.

Akumulácia

Pod pojmom akumulácia rozumieme schopnosť materiálu udržať teplo. Teplo/chlad ktorého je v istých časoch prebytok sa uskladní a využije v čase kedy ho je nedostatok. V domoch postavených z dobrých akumulačných materiálov nedochádza k náhlym výkyvom teplôt. Prechody medzi teplotami sú plynulejšie.

Táto výhoda môže byť považovaná aj za nevýhodu. Vychladnutý dom potom potrebuje veľa času na svoje vykúrenie. Preto je vhodné využívať akumuláciu pre obytné budovy s trvalým bývaním. V prípade stavby víkendovej chaty si na to treba však dať pozor. Aby sa nestalo, že vykúrená bude až v nedeľu.

V tabuľke nižšie je porovnanie akumulačnej schopnosti jednotlivých materiálov.

Tepelno-technické vlastnosti

Posledné roky sa nároky na energetickú hospodárnosť budov neustále zvyšujú. To priamo ovplyvňuje aj obalové konštrukcie domu.

Obdobie rokov 2013 - 2015

1.1.2013 vstúpila do platnosti nová revidovaná Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2:2012, podľa ktorej od 1. januára 2013 sa musia stavať iba nízkoenergetické nové rodinné domy (max. 81,4kWh/m2 za rok na vykurovanie).

Tým sa sprísnili aj požiadavky na obalové konštrukcie. Súčiniteľ prestupu tepla “U” obvodovej steny bol stanovený na 0,32W/m2.K

Obdobie rokov 2016 - 2020

Od 1.1.2016 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy (max. 40,7kWh/m2 za rok na vykurovanie).

Požiadavka na súčiniteľ prestupu tepla “U” obvodovej steny sa sprísnil na 0,22W/m2.K.

Po roku 2020

Od 1.1.2021 sa budú musieť stavať nové rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie (max. 20,4 kWh/m2 za rok na vykurovanie).

Hodnota požadovaného súčiniteľa prestupu tepla “U” sa upraví na 0,15W/m2.K

Pozrime sa ako tento parameter zvládajú rôzne murivá, resp. konštrukčné systémy.

Systémy sú zoradené podľa hodnôt U (súčiniteľa prestupu tepla). Čím nižšia hodnota, tým lepšie izoluje. Potrebné si je však všímať aj hrúbky stien. Napríklad pri drevodomoch možno dosiahnuť hodnotu 0,13W/m2.K už pri hrúbke 350mm, zatiaľ čo stena murovaná z tvárnic YTONG P1,8-300 pri svojej hrúbke 500mm dosahuje iba hodnoty 0,17W/m2.K.

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie produktov z hľadiska súčiniteľu tepla.

Akustika

Pri obvodových stenách sa problémy s akustikou v bežnom prostredí nezvyknú vyskytovať. Tam sa skôr treba sústrediť na kvalitné okná a dvere, ktoré bývajú najslabším článkom. Preto je dôležitejšie sa sústrediť skôr na vnútorné priečky - či už medzibytové, alebo bežné priečky deliace miestnosti.

Pri záujme o akustické vlastnosti materiálu si treba všímať Index vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Jeho hodnota je udaná v decibeloch (dB).

Rw vs. R’w

Rw - index vzduchovej nepriezvučnosti meraný v laboratóriu

R’w - index vzduchovej nepriezvučnosti meraný na stavbe

pričom platí že R’w= Rw - k

Hodnota nameraná na stavbe býva nižšia o zhruba 2 - 10dB než hodnota nameraná v laboratóriu

Požiadavky na akustické vlastnosti priečok určuje norma STN 73 0532.

Medzibytové priečky musia spĺňať hodnotu R’w = 52dB. Hodnota 52 dB určuje koľko decibelov dokáže stena pohltiť. Samozrejme za predpokladu jej celistvosti. Priečky vrámci bytu musia spĺňať hodnotu R’w = 42 dB.

Dôležité je ešte vedieť že stúpnutie hluku o 3dB znamená 100% zdvojnásobenie hladiny hluku.

Príklad: 50dB+50dB = 53dB

Opäť porovnanie produktov, tento raz z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti.

Späť