Projekt

11/2018

Nemalé množstvo ľudí vníma potrebu vypracovania projektu iba ako nutnú byrokratickú záťaž. A to je často aj dôvod prečo sa snažia ľudia na ňom šetriť. Hovorím teraz prevažne o stavbe rodinných domov.

projekt ako DNA

Bez nadsázky sa dá o projekte povedať že je "DNA" vašej budúcej stavby. Sú v ňom "zakódované" všetky parametre, detaily, postupy stavby. Kvalita projektu má priamy vplyv na kvalitu vašej stavby. Samozrejme, že aj kvalitne projektovo pripravenú stavbu možno pokaziť v realizácii. Ale to by bolo na samostatnú kapitolu.

Fáza návrhu a projektovania má zásadný vplyv na kvalitu a cenu stavby (viď graf vľavo/hore). V týchto fázach možno s malými nákladmi ovplyvniť výsledok. Akákoľvek zásadnejšia zmena počas výstavby si bude vyžadovať financie naviac.

Z mojej skúsenosti môžem povedať, že niektorým klientom príde veľa zaplatiť napr. 1500€ navyše na spodrobnenie dokumentácie, ale keď potom počas stavby riešia nejaký problém, tak im už nie je veľa zaplatiť tisíce eur. Dokonca občas ešte majú aj dobrý pocit ako to vylepšili.


ako sa tvorí projekt

Prvou fázou je samotný návrh domu - štúdia. Tá sa tvorí v dialógu medzi klientom a architektom. Úlohou architekta je pozorne počúvať klienta, vnímať jeho potreby a tie zapracovať do návrhu. Samozrejme občas i usmerniť klienta. Architekt sa snaží zosúladiť všetky požiadavky - subjektívne (klient), objektívne (limity územia). technické, legislatívne i estetické.

Návrh dobrého rodinného domu nie je vôbec jednoduchá úloha. Architekt je síce hlavným tvorcom a manažérom, ale bez pomoci ďalších odborníkov by to nezvládol. Pri každom projekte si preto prizýva na spoluprácu jednotlivých profesistov.


Najčastejšie to sú

S - statik

Z - zdravotechnik (voda, kanál, plyn)

V - vykurovanie/kúrenár

E - projektant elektroinštalácií

T - tepelnotechnik

P - požiarnik


Podľa potreby to však môžu byť i ďalší ľudia

Architekt má za úlohu všetky profesie navzájom skoordinovať. Aby nenastala situácia, že napr. rozvody vody budú niekde kolidovať s rozvodmi kúrenia a pod.

Každý profesista vyhotoví svoju odbornú časť projektu a odovzdá ju architektovi. Ten následne projekt skompletizuje tak, aby v každom paré boli všetky profesie.

Zaužívané je odovzdávať klientovi 6kusov paré projektov. Ale závisí to na dohode.


ako sa tvorí projekt

Prvou fázou je samotný návrh domu - štúdia. Tá sa tvorí v dialógu medzi klientom a architektom. Úlohou architekta je pozorne počúvať klienta, vnímať jeho potreby a tie zapracovať do návrhu. Samozrejme občas i usmerniť klienta. Architekt sa snaží zosúladiť všetky požiadavky - subjektívne (klient), objektívne (limity územia). technické, legislatívne i estetické.


Späť