Dokumentácia na územné rozhodnutie

Čo obsahuje?

A / Správa Architektúra

Statika

Prípojka vody a splaškovej kanalizácie

Prípojka plynu

Prípojka NN

Zásobovanie teplom

Doprava

Požiarna ochrana

B / Výkres širších vzťahov

C / Zastavovacia situácia

D / Koordinačná situácia

E / Výkresy Pôdorysy všetkých podlaží /M:200/

Pôdorys strechy /M1:200/

Charakteristické rezy /M1:200/

Pohľady /M1:200/

Prílohy podľa potreby

+ Svetlotechnický posudok

+ Hluková štúdia

+ Posúdenie vplyvov na životné prostredie

+ Dopravná štúdia

Pozn.: Členenie dokumentácie je len orientačné. Nie všetky položky budú v každom projekte potrebné, niektoré iné špecifické bude možno treba doplniť.

Červenou farbou sú vyznačené časti ktoré pribudli oproti nižšiemu stupňu PD - v tomto prípade AŠ