Dokumentácia na realizáciu stavby

Čo obsahuje?

A / Sprievodná správa

B / Súhrnná technická správa

C / Zastavovacia situácia stavby

časti A,B a C sa vyracovávajú iba v prípade, že predmetnej dokumentácií nepredchádzal stupeň DSP

D / Koordinačná situácia stavby

E / Profesie

+ Architektúra Technická správa

Pôdorys všetkých podlaží /M1:50/

Pôdorys strechy /M1:50/

Charakteristické rezy /M1:50/

Pohľady /M1:50/

Koordinačný výkres vnútorných rozvodov /M1:50/

Konštrukčné detaily /M1:10, 1:5/

Výkaz dverí a okien

Výkaz výrobkov klampiarskych, zámočníckych a pod.

+ Statika Technická správa

Statický posudok

Výkres základov /M1:50/

- poloha a dimenzie základov

Výkres tvaru všetkých podlaží /M1:50/

- poloha a dimenzie všetkých nosných častí

Výkres strechy /M1:50/

Výkaz výstuže

Výkaz drevených a oceľových prvkov

+ Zdravotechnika Technická správa

Situácia /M:250/

- prípojka vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

- zakreslené vnútorné rozvody

Schémy zapojenia

Výkaz výmer

Položkový rozpočet

+ Plynoinštalácie Technická správa

Situácia /M:250/

- prípojka plynu

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

- zakreslené vnútorné rozvody

Schémy zapojenia

Výkaz výmer

Položkový rozpočet

+ Vykurovanie Technická správa

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

- zakreslené vnútorné rozvody

Schémy zapojenia

Výkaz výmer

Položkový rozpočet

+ Elektorinštalácie Technická správa

Situácia /M:250/

- prípojka NN

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

- zakreslené vnútorné rozvody

Schémy zapojenia

Výkaz výmer

Položkový rozpočet

+ Požiarna ochrana Technická správa

Situácia /M:250/

- zakreslenie odstupových vzdialeností

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

- zakreslené požiarne úseky

+ Projektové hodnotenie

Ďalšie možné profesie

+ Vzduchotechnika

+ Doprava

+ Výťahy

Pozn.: Členenie dokumentácie je len orientačné. Nie všetky položky budú v každom projekte potrebné, niektoré iné špecifické bude možno treba doplniť.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré pribudli oproti predošlému / nižšiemu stupňu PD